Regulamin


REGULAMIN

 1. Gra Paintball polega na wyeliminowaniu członków drużyny przeciwnej, za pomocą kulek z farbą spożywczą w żelatynowej skorupce, wystrzeliwanych z markera, zasilanym sprężonym powietrzem HP.
 2. Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, na teren pola Paintballowego mają wstęp gracze oraz osoby im towarzyszące i inne osoby, po uzyskaniu zgody obsługi.
 3. Teren pola Paintballowego jest podzielony na dwie strefy: strefę neutralną i strefę gry.

§1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem rozgrywki paintballowej jest firma M ACTION POLAND Spółka z ograniczoną ospowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie. Dane Organizatora – M ACTION POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (10-450) przy al. Piłsudskiego 72D, wpisadna do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000494785, NIP 7393864929, REGON 281560876.
 2. Integralną część regulaminu stanowi druk oświadczenia uczestników rozgrywek Paintballowych zwany dalej Oświadczeniem Uczestnika.
 3. Do gry przystąpić mogą osoby:

a) w wieku powyżej 18 lat

b) niepełnoletnie od 16 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów

c) niebędące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

d) akceptujące niniejszy regulamin składając swój podpis na Oświadczeniu gracza

        4. Do gry może służyć sprzęt dostarczony przez organizatora lub sprzęt, który jest własnością gracza, jednakże prędkość wylotowa markera nie może przekroczyć 280 fps. Na pole z własnym        sprzętem można wejść tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody od organizatora.

§ 2 ZASADY GRY

 1. Gra rozpoczyna i kończy na wyraźny znak obsługi pola.
 2. Strzelanie z markerów i używanie granatów z farbą może odbywać się tylko i wyłącznie na terenie pola do gry w obecności obsługi.
 3. Zabronione jest strzelanie do przedmiotów, zwierząt, osób nie biorących udziału w grze lub uczestników, którzy z jakiś przyczyn zdjęli maskę lub zrezygnowali z gry.
 4. Zabrania się strzelać do przeciwnika z odległości niebezpiecznej (poniżej 5 metrów) oraz strzelania w plecy i głowę zawodnika.
 5. Na polu rozgrywki obowiązuje zakaz fizycznego kontaktu pomiędzy zawodnikami.
 6. Zabrania się zdejmowania maski w czasie gry oraz na terenie pola do gry.
 7. Uczestnik zostaje wyeliminowany całkowicie z gry na podstawie:
 • własnej deklaracji o rezygnacji z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta
 • nie przestrzegania regulaminu
 • brak przestrzegania zasad bezpieczeństwa
 1. Uczestnik wyeliminowany z gry nie zdejmując maski podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą ręką trzymając marker opuszcza lufę karabinka ku ziemi i w ten sposób możliwie szybko i stosukowo najkrótszą drogą opuszcza pole gry.
 2. Zabronione jest zbieranie kulek, strzelanie używanymi kulkami, kulkami znalezionymi, zabrudzonymi, mokrymi czy też niewiadomego pochodzenia, a także przesypywanie kulek od innych uczestników.
 3. Poza polem do gry, marker musi być zabezpieczony, a lufa skierowana ku ziemi. Nie wolno celować do uczestników i innych osób.
 4. Zabrania się celowania markerem i rzucania granatem z farbą poza pole do gry (poza pole, w górę, oświetlenie oraz strefę bezpieczną).
 5. Zabrania się rzucania granatem z farbą bezpośrednio w uczestników gry.

§3 ZASADY ZACHOWANIA NA POLU 

 1. Przebywając na polu gry uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia masek ochronnych, które mogą zostać zdjęte poza polem, w wyznaczonym bezpiecznym miejscu.
 2. Markery w pozycji odbezpieczonej mogą pozostawać jedynie na polu gry.
 3. Gra zostaje natychmiast przerwana na każdy sygnał obsługi lub w przypadku zauważenia na polu osoby postronnej lub osoby ze zdjętą maską.
 4. Kategorycznie zabrania się celowania markerem poza teren rozgrywki (strzelanie poza pole, strzelanie w górę, strzelanie powyżej siatek zabezpieczających, oświetlenie oraz strefę bezpieczną). W przypadku oddawania strzałów poza pole gry, uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone straty.
 5. Na polu gry obowiązuje zakaz palenia tytoniu i używania wszelkich materiałów pirotechnicznych (oprócz tych dostarczonych przez Organizatora: granaty i świece dymne, granaty z farbą, miny).
 6. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze i obsługa.
 7. Maskę ochronną można zdjąć w strefie neutralnej, wyznaczonej przez organizatora gry.
 8. Uderzanie markerem o ziemię lub rzucanie nim jest zabronione pod groźbą poniesienia kosztów naprawy bądź zakupu nowego sprzętu w zależności od stopnia uszkodzenia sprzętu dotyczy to również innego sprzętu i akcesoriów udostępnionych do gry.
 9. Zasady poszczególnych gier oraz scenariusze ustala i omawia obsługa przed każdą grą.
 10. Zabrania się mierzenia - nawet zabezpieczonym i nie naładowanym markerem do innych osób. Będąc w posiadaniu markera poza rozgrywkami na polu należy cały czas trzymać markera za rękojeść i kierować go lufą ku ziemi.
 11. Zabronione jest przesuwanie i demontowanie przeszkód znajdujących się na terenie pola, a także wchodzenie na przeszkody i do ich wnętrza. Zabronione jest również wchodzenie na pole przed rozpoczęciem gry.
 12. Uczestnik zobowiązany jest do bezpiecznego poruszania się po polu gry, mając na uwadze warunki atmosferyczne, aby uniknąć poślizgnięć i uderzeń w przeszkody.

§4 UCZESTNICY ROZGRYWKI 

 1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania markera jak i innych swoich działań niezgodnych z regulaminem.
 2. Uczestnik wchodząc na pole oświadcza, że otrzymał kompletny wolny od wad zestaw do gry i nie ma co do niego żadnych zastrzeżeń.
 3. W przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu, wyczerpania gazu czy też wystrzelania całej amunicji zawodnik opuszcza pole gry w bezpieczny sposób i udaje się do strefy neutralnej.
 4. Każdy uczestnik przebywający na polu gry zobligowany jest do noszenia ubrania ochronnego wraz z maską ochronną i kominiarką, jednocześnie zaleca się grę w pełnym obuwiu oraz używanie ochraniaczy szyi, kolan i klatki piersiowej. W przypadku pojawienia się na polu gry osoby łamiącej postanowienie tego punktu regulaminu, należy natychmiast przerwać grę i poinformować o zaistniałym fakcie organizatora.
 5. Uczestnik gry zobligowany jest do informowania organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z działaniem zestawu do gry.
 6. Osoby uczestniczące w grze, po jej zakończeniu są zobowiązane do zwrotu wypożyczonego sprzętu. W przypadku jego zagubienia lub zniszczenia są zobowiązane do zapłacenia kosztów zakupu takiego samego sprzętu. Punkt ten nie dotyczy usterek związanych z prawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 7. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz osoby, które złamią którykolwiek z punktów regulaminu, w szczególności punkty odnoszące się do bezpieczeństwa innych ludzi lub zwierząt zostaną natychmiast wydalone z pola gry, bez możliwości zwrotu kosztów za wypożyczony sprzęt lub niewykorzystane kulki.
 8. Uczestników obowiązuje podporządkowanie się ustalonym zasadom gry.
 9. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostaje dodatkowo przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa oraz zapoznaje się z funkcjonowaniem sprzętu i podpisuje poniższe oświadczenie
 10. Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania sprzętu, a także uzupełniania magazynków kulkami, które leżały na ziemi. Zabrania się podstrajania markerów smarami, olejami itp., a także zabrania się ładowania butli HP z butli matki bez obsługi pola.
 11. Uczestnik może zostać wyeliminowany z gry przez organizatora bez podania przyczyny.
 12.  Uczestnik wchodząc na pole potwierdza, że jest świadomy zagrożeń wynikających z użycia efektów specjalnych z użyciem pirotechniki, takiej jak petardy, świecie dymne, petardy-stroboskop itp. oraz, że będzie unikał bliskiego kontaktu z nimi i nie będzie skupiał wzroku na elementach wywołujących efekt świetlny.

§5 POSTAWIENIA KOŃCOWE 

 1. Organizatorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie skutki, wypadki, uszczerbki na zdrowiu, urazy emocjonalne, utratę życia, wszelkie szkody materialne (m.in. zabrudzenia odzieży) wynikające z udziału w grach.
 2. Uczestnik gry oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka udziału w grze Paintballowej, w której uczestniczy wyłącznie na własną odpowiedzialność i w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będzie wnosił roszczeń do organizatora oraz innych uczestników.
 3. Każdy uczestnik bierze udział dobrowolnie i gra na własną odpowiedzialność, każdy gracz jest świadom ryzyka na jakie się naraża w trakcie gry. Sugerowane jest wykupienie ubezpieczenia dla sportów ekstremalnych we własnym zakresie.
 4. Złamanie, któregokolwiek z punktów regulaminu będzie skutkowało natychmiastowym wykluczeniem takiego uczestnika z pola gry, bez możliwości wnoszenia roszczeń o zwrot kosztów za niewykorzystane kulki.
 5. Uczestnik na koniec gry zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za dodatkowe kulki i inne zamówione elementy (efekty specjalne, ochraniacze, granaty itp.)

 

 Do gry może przystąpić osoba, która zapoznała się z powyższym REGULAMINEM ROZGRYWEK PAINTBALLOWYCH, została przeszkolona w zakresie bezpieczeństwa, obsługi sprzętu co zostało potwierdzone podpisem na stosownym oświadczeniu.